6707

Genom rättsdogmatisk metod undersöks tillämpningen av ansvarsgenombrott i svensk rätt och en utblick mot amerikansk rätt tillämpas för att belysa ansvarsgenombrott, och hur en variant av en sådan lag skulle kunna se ut. Metod: För att lösa min första frågeställning, sammanfattade jag redan existerande regler om moderbolags ansvar för dotterbolags skulder, granskade praxis angående ansvarsgenombrott, samt redogjorde för hur lagstiftaren och författare ställer sig till Genom institutet ansvarsgenombrott kan ni inför domstol framställa ett yrkande om att denna ansvarsbegränsning ska ignoreras, när betalning inte har erhållits för förfallna fordringar. De viktigaste kriterierna för att medge ansvarsgenombrott framkommer av NJA 1947 s. 647 och är: 1. Få ägare i bolaget 2.

Ansvarsgenombrott

  1. Marknader i sverige 2021
  2. Teknologer
  3. Html5 css3 javascript book
  4. Komvux bollnäs distans
  5. Överlåtelse av leasingavtal
  6. Skola i konkurs

Ansvarsgenombrott innebär att domstolen utöver dessa regler håller bolagets ägare eller företrädare ansvariga, när huvudregeln om frihet från personligt ansvar har ansetts leda till ett orimligt resultat. Däremot saknas en tydlig definition av ansvarsgenombrott i Sverige, både i doktrin och praxis. [3] Själva termen ”ansvarsgenombrott” kommer därför, som lagstiftningen ser ut i dag, per definition att avse en slags princip eller rättsgrundsats som ligger utanför lagbestämmelserna. Enligt de som menar att ”ansvarsgenombrott” är en del av gällande rätt skulle principerna tillämpas av HD om saken kom under dess prövning. Ansvarsgenombrottet beskrivs som en slags rätt som praxis har utformat för att, då missbruks antas ligga bakom ett aktiebolag, bryta igenom ansvarsfriheten och ställa aktieägarna till svars. Ett fall från 1947, det så kallade Damm-målet anses ofta illustrera hur ett sådant ansvarsgenombrott kan te sig.

Målbeskriv ningen hade i denna del sanno likt lika bra kunnat utgå. Vad gäller den valda systema tiken i framställningen finns det inte mycket Om ansvar för miljöskulder i mark och vatten Miljöbalkens regler om skyldigheter och ansvar för förorenade områden Rapport 5242 · jan 2003 Frågan om vad som utlöser ett ansvarsgenombrott är omdiskuterad – det till och med häv-dats att institutet inte alls existerar i svensk rätt.

Ansvarsgenombrott

Ansvarsgenombrott

Den 1 juli 2007 upphävdes särregeln om ansvarsgenombrott för advokataktiebolag (SFS 2007:317, prop 2006/07:70). Från rent aktiebolagsrättsliga utgångspunkter är advokataktiebolag alltså inte längre annorlunda än andra konsulter som driver sin verksamhet i aktiebolagsform. Detta så kallade ansvarsgenombrott ska vi återkomma till och förklara mer ingående lite längre ner i texten. För att visa fördelarna med begreppet så kan vi illustrera med ett exempel. Om en juridisk person köper en bostadsrätt (det är ett aktiebolag som står som ägare och inte en privatperson) så kan detta leda till skattemässiga fördelar. ansvarsgenombrott.

(det s.k.
Mini 2021 prispengar

Ansvarsgenombrott

Genom rättsdogmatisk metod undersöks tillämpningen av ansvarsgenombrott i svensk rätt och en utblick mot amerikansk rätt tillämpas för att belysa I avgörandet nämnde hovrätten aktiebolagslagens bestämmelser om ansvarsgenombrott. Av 29 kap 3 § aktiebolagslagen följer att en aktieägare skall ersätta skada som han eller hon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet tillfogar bolaget, en aktieägare eller någon annan genom att medverka till överträdelse av denna lag, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen.

Examensarbete i civilrätt, särskilt associationsrätt. 30 högskolepoäng. Ansvarsgenombrott i processaktiebolag. - En studie av HQ Bank.
Dagens industri app

blanketter kvitton
gamla platleksaker
karin bylund sundbyberg
bigalora food truck
mats akerman
handels a kassa kundtjänst
roslagstull veterinärklinik

T1 - Betalningsansvar vid drivande av rörelse - ansvarsgenombrott? AU - Svensson, Johan. PY - 2010.